3 Aralık 2007 Pazartesi

2007-2008 Av Yılı Tüm Kararlar

2007-2008 av yılında avlanmasına izin verilecek, yaban keçisi, melez yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, kızıl geyik, karaca ve yaban koyununun bulunduğu il dahilindeki sahalar ile “Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik”in 20. maddesi kapsamında yapılan özel avlanma planları doğrultusunda izin verilen Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları (YHGS) Ek-1’de; yaban domuzu, çakal ve tilki avına izin verilen il çevre ve orman müdürlükleri (il müdürlükleri) Ek-2’de gösterilmiştir.

II- AV HAYVANI, CİNSİYET VE KOTALARI

1. Avına İzin Verilecek Av Hayvanları ve Cinsiyeti:

a- Yaban keçisi (Capra aegagrus,Wild goat, Bezoarwild, Bauguetin)
b- Çengelboynuzlu dağ keçisi (Rupicapra rupicapra, Anatolian chamois, Gamse-Gamswild, Chamois)
c- Kızıl geyik (Cervus elaphus, Red Deer, Rothirsch-Rotwild, Cerfrouge)
d- Karaca (Capreolus capreolus, Reo deer, Reh, Chevreuil)
e- Anadolu yaban koyunu (Ovis gmelinii anatolica, Konya Mouflon)
f- Yaban domuzu (Sus scrofa, Wild boar, Wildschwein, Sanglier)
g- Melez yaban keçisi (Hybrid ibex, Hybrid wild goat)
h- Tilki (Vulpes vulpes, Fox, Fuchs, Renard).
i- Çakal (Canis aureus, Jackal, Schakal, Chacal dore)

Yukarıda belirtilen av hayvanlarının dışındaki av hayvanı türlerinin av turizmi kapsamına alınması ile yeni açılacak avına izin verilecek sahalarla ilgili, kotalar ile avlanma koşulları daha sonra belirlenip duyurulacaktır.

Yaban domuzu, tilki ve çakal dışındaki türlerin erkek bireyleri avlanacaktır.

2. Kotaların Dağılımı ve Kullanımı:

a) II. maddenin 1. bendinde belirtilen av hayvanlarından yaban domuzu, çakal ve tilki hariç yerli/yerel ve yabancı avcılar ile devlet misafiri/diplomatik kimlik sahibi yabancılara ayrılan kotalar, Ek-1’deki tabloda belirtilmiştir.

b) Ek-1’deki Devlet misafiri/diplomatik kimlik sahibi yabancı uyruklu avcı kotalarına başvuru olmaması ya da kotaların boş olması durumunda bu kotalar yabancı ya da yerli avcılara, yabancı avcılar için belirlenmiş ücretlerle kullandırılabilecektir.
Türklük Belgesi sahibi Batı Trakyalı Türkler ile 403 sayılı Kanunun 29. maddesi kapsamında pembe kart sahibi olanlara verilen yabancı avcılık belgesi sahibi avcılar, yerli ve yerel avcı kotalarına başvurabilirler.
Kota verilen sahalarda yerli avcılar için ayrılan kotanın boş olması durumunda, bu kotalar yabancı avcılara yabancılar için belirlenmiş ücretlerle kullandırılabilecektir.
Kota verilen sahalarda yerel avcılar için ayrılan kotanın boş olması durumunda, bu kotalar yabancı avcılara uygulanacak ücretlerle yabancı avcılara; yerli avcılara uygulanacak ücretlerle yerli avcılara kullandırılabilecektir.
c) Her bir avcıya, Ek-1’de belirtilen yaban keçisi, çengelboynuzlu dağ keçisi, geyik ve yaban koyunu kotalarından birer kota; kotanın boş olması/boşalması durumuna bağlı olarak istemde bulunulan kadar karaca kotası tahsis edilecektir.
2007-2008 av dönemi Merkez Av Komisyonunca (MAK) avı yasaklanan/koruma altına alınarak avı yasaklanan illerin dışında sadece yaban domuzu av organizasyonlarında, her bir izin belgesiyle avcı başına 2 çakal ve 2 tilkinin av organizasyonu ücretsiz olarak yapılabilecektir.
Yaban domuzunda izin verilen av hayvanı sayısı; avcı başına bir izin belgesiyle Ek:14-1 ve Ek:15-1’de belirtilen ücretlendirme sistemine göredir.
Bir avcı; bedeli peşin alınarak avına izin verilen bek avı organizasyonunda 2 ve sürek av organizasyonunda 3 yaban domuzundan sonra, bir izin aynı izin belgesiyle bedeli daha sonra ödenmek üzere en fazla bek av organizasyonunda 8 ve sürek av organizasyonunda 7 yaban domuzu avlayabilecektir.
Yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, geyik, karaca ve yaban koyunu kotalarının boş olması/boşalması durumunda yerli veya yabancı avcıya ikinci bir izin verilebilecektir.
İhale edilen avlaklarda bu durum şartname ve sözleşmelerinde belirtilecektir.

3) Kotası İhale Edilecek Sahalar, Niceliği ve İhalesi:

Ek-4’teki tabloda saha bazında belirlenen kotalar, Ek-5’te belirlenen muhammen avlama ücretleriyle il müdürlüklerince ihale edilecektir.
İhalelere, av turizmi izin belgesi sahibi acenteler katılabilecektir.

III- AVLANMA TARİHLERİ, SÜRESİ, AVLANMA ZAMANI

Av hayvanı türlerine göre belirlenen avlanma tarihleri Ek-3’tedir.
Yerli avcılar birbirini izleyen beş gün; yabancı avcılar birbirini izleyen on gün süreyle avlanabileceklerdir.
Kotası ihale edilen avlaklarda, yerli ve yabancı avcılar birbirini izleyen 10 günlük izin süresi içinde avlanabileceklerdir.
Yaban domuzu bek avı hariç diğer av hayvanlarının av organizasyonları, gün doğumundan bir saat öncesi ile gün batımından bir saat sonrası arasında kalan zamanda (avlanma zamanı) yürütülür ve tamamlanır.

IV- ÜCRETLER

1. Avlanma İzin Ücreti:

Av hayvanı türlerine göre, yerli ve yabancı avcılara, düzenlenen her bir izin belgesinde uygulanacak avlanma izin ücretleri Ek-11’deki tabloda gösterilmiştir.
Avlanma izin ücreti; kota verilen avlaklarda izin verilen her bir av hayvanı kotası için her bir avcıdan ayrı ayrı; yaban domuzu izinlerinde izin verilen yaban domuzu sayısı için her bir avcıdan ayrı ayrı alınacaktır.
Yerli avcının yabancı avcı kotası ihale edilen avlaklarda av organizasyonuna katılması durumunda, yabancı avcılar için belirlenen avlanma izin ücreti alınacaktır.
Avlanma izin ücretlerinin tamamı Bakanlığa aittir.
Avlanma izin ücreti, avlama ücretlerine mahsup edilmez.
İşlettirilen örnek avlaklarda uygulanacak avlanma izin ücreti bu kararlar doğrultusunda uygulanır.


2. Avlama Ücreti:

Av hayvanı türüne göre; yabancı uyruklu avcılara uygulanacak et değerleri dahil avlama ücretleri ile yerli avcılara uygulanacak avlama ücretleri (et değerleri dahil) Ek-5 ve Ek-15 arasındaki tablolarda gösterilmiştir.
Yaban domuzu av organizasyonu için Ek-14.1 ve Ek-15.1’deki tablolarla ücretlendirmesi peşin yapılan bek avı için 2 ve sürek avı için 3 yaban domuzu için belirlenmiş avlama ücreti dışındaki yaralama ve cezalı avlama ücretleri ile diğer av hayvanları için tahakkuk ettirilen avlama, yaralı, cezalı, hatalı trofe avlama ücretlerinin tamamı, av bildirim formunun yerli ve yabancı avcılar ile acentelere bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde banka masrafları dahil edilmeden avın yapıldığı avlağın bağlı olduğu il müdürlüğü döner sermaye işletmesinin hesaplarına avcı/acente tarafından yatırılacaktır.
Avlama ücretlerinin bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ödenmemesi durumunda, yürürlükte bulunan kanun ve mevzuat hükümleri uygulanacaktır.
Tahakkuk ettirilen avlama ücretleri ile ilgili itirazlar il müdürlüğünce değerlendirilecektir.
Yaban domuzu bek avında 2 (iki) ve sürek avında 3 (üç) yaban domuzundan sonra avlanan yaban domuzuna ilişkin ücretler Ek-14.2 ve Ek-15.2’deki tablolarda belirtilmiş olup, Ek-14.1 ve Ek-15.1 ile Ek-14.4 ve Ek-15.4’deki ücretler peşin ödenecektir.
Örnek avlağın bulunduğu orman işletme müdürlüğü (OİM) sınırları içindeki örnek avlak dışında kalan devlet ve genel avlaklarda, örnek avlak işleticisinin ya da örnek avlak işleticisinin belirleyeceği av turizmi izin belgeli acentelerin/acenteye bir izin belgesiyle bek ve sürek avları için izin verilen yaban domuzu sayısı 3 (üç)’tür.

3. Yaban Domuzu Örnek Avlaklarında Ücretlendirme:

a) Yaban domuzu örnek avlağının içindeki av organizasyonlarında uygulanacak avlama ücretleri:
İhale şartnameleriyle belirlenen ücretlerdir.

b) Yaban domuzu örnek avlağının bulunduğu OİM sınırları içindeki örnek avlak dışında kalan sahalar:
Yaban domuzu örnek avlağının bulunduğu OİM sınırları içindeki örnek avlak dışında kalan sahalarda, örnek avlak işleticisinin ya da örnek avlak işleticisinin belirleyeceği av turizmi izin belgeli acentelerin/acentenin yabancı turist avcılar için yapacağı yaban domuzu av organizasyonlarında Ek-14.3 ve 15.3’te belirtilen avlama ücretleri uygulanır.
Örnek avlak işleticisinin ya da örnek avlak işleticisinin belirleyeceği av turizmi izin belgeli acentelerin/acentenin örnek avlağın bulunduğu OİM sınırları içinde yabancı turist avcılar için yapacağı yaban domuzu av organizasyonlarında avlama ücreti, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine dayanarak tahakkuk ettirilip, av bildirim formunun ilgiliye bildirim tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde ödemesi şeklinde uygulanacaktır.

c) İndirimli Avlama Ücretinde Uygulama:
Ek-14.3 ve 15.3’de belirtilen örnek avlak işletmecisine yapılacak indirimli avlama ücretleri; örnek avlak işleticisinin, örnek avlak dışında da (örnek avlağın bulunduğu OİM sınırlarında) av ve yaban hayatının korunması ve denetim çalışmalarına katkı sağlaması, talep edilmesi halinde destek sağlanmasını içerir protokolü imzalaması ve bu koşullara uyması durumunda uygulanır.

Protokol av yılını kapsayacak şekilde yapılır ve hemen Genel Müdürlüğe gönderilir.

İl müdürlükleri, protokol hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği hususunda üçer aylık dönemler halinde rapor düzenleyecektir. Düzenlenen raporların olumlu olması durumunda indirimli avlama ücreti uygulamasına devam edilecektir. Raporların olumsuz (aksi durum) olması durumunda Genel Müdürlüğe derhal bildirim yapılarak Ek-14.1 ve Ek-15.1’de belirtilen indirimsiz ücretlerin uygulanması sağlanacaktır. Protokol hükümlerinin yerine getirilip getirilmediği il müdürlüklerince izlenecektir.

4. Devlet ve Genel Avlaklarda Ücretler:

Ek-2’de belirtilen illerde yapılacak yaban domuzu av organizasyonlarında uygulanacak avlama ücretleri Ek-14 ve 15; diğer av hayvanları için Ek-6 ve 13 arasındaki tablolarda gösterilmiştir.

2007-2008 av dönemi MAK’nca avı yasaklanan/koruma altına alınarak avı yasaklanan illerin dışındaki illerde yapılacak yaban domuzu av organizasyon izinlerinde, her bir avcı en fazla 2 çakalı ve 2 tilkiyi ücretsiz olarak avlayabilecektir.

Yaban domuzu av organizasyonu için alınmış izinlerde, avcının tilki ve çakalı avlamasına izin verilecek, Ek-16 ve 17’de belirtilen avlanma izin ve avlama ücretleri sonra av bildirim formu ile tahakkuk ettirilecektir.

İhale edilen sahalarda talep edilmesi durumunda, ihale edilen av hayvanı için izin verilen kotanın ilk kullanımında ve ihalesi yapılan sahanın bulunduğu il müdürlüğü içindeki devlet ve genel avlaklarda olmak üzere, sadece her 1 (bir) kotaya 1 (bir) yaban domuzu bek av organizasyonu ücretsiz olarak yapılabilecektir/avlanabilecektir. (İhale kotası 4 olan bir sahada, toplam izin verilecek sayı 4, farklı 4 avcıya 1’er yaban domuzu gibi- Kombine/birleştirilmiş av organizasyonu).

5. Gözlem Turları ile Fotoğraf ve Film Çekim Ücreti:

Yabancılar, “Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslar”ı içerir 88/12839 ve “Türkiye’de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancılar veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler ile Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”ı içerir 2003/6270 sayılı Bakanlar Kurulu kararı çerçevesinde ülkemizde bilimsel araştırma, inceleme ve film çekimleri yapabilir.
Bu kapsamda yapılacak gözlem turları ile fotoğraf ve film çekimlerinde uygulanacak ücretler ve süreleri; Genel Müdürlükçe oluşturulan komisyon tarafından daha sonra belirlenecektir.

6. Yabancılara Uygulanacak Ücretler:

Yabancı avcılık belgesi sahibi Türklük Belgesi sahibi Batı Trakyalı Türkler ile 403 sayılı Kanunun 29. maddesi kapsamında pembe kart sahibi olanlar, yerli avcılar için belirlenen ücretlerle; yabancı avcılık belgesi sahibi Türkiye’de ikamet eden yabancı uyruklu avcılar ile diplomatik kimlik sahibi yabancılar (karşılıklılık ilkesi ve uluslararası sözleşme hükümleri saklıdır) yabancı avcılar için belirlenen ücretlerle avlanabileceklerdir.7. Avlanan Av Hayvanın Trofe Gönderme Ücreti:

Avlanan av hayvanının trofesinin bağımsız olarak avlanan avcı tarafından avcının adresine avlağın bağlı olduğu il müdürlüğünce gönderilmesinin istenmesi durumunda yabancı turist avcılardan trofe gönderme ücreti alınır. Bu ücretler, ülkelerin uzaklığı, gönderilecek trofe ve ambalaj ağırlığının kargo ücreti ile Gümrük Müşavirliği ve veterinerlik sertifikası ücretinin il müdürlüklerince öğrenilmesiyle belirlenerek döner sermaye işletmesi hesabına yatırılacaktır.

8. Avlama Ücretlerinin Zamanında ve Eksiksiz Olarak Yatırılması:

Yerli avcılar ile acentelerin yerli/yabancı avcılar adına düzenleyecekleri/düzenledikleri av organizasyonlarına ilişkin avlama ücretleri zamanında ve eksiksiz olarak yatırılacaktır.
Ücretlerin ilgili hesap numaralarına yatırılmasından doğacak sorumluluklar, ilgiliye aittir ve bu işlemleri ilgili yapacaktır.

V- KATMA DEĞER VERGİSİ (KDV)

Av turizmi kapsamında yapılan organizasyonlarda uygulanacak/alınacak “Avlanma İzin Ücreti” ve “Avlama Ücreti”nde KDV oranı %18’dir.
Ek-5 ve 15 arasındaki tablolarda belirtilen “Toplam Avlama Ücretleri”, (BP: Bakanlık payı; KP: Belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleri katılım payı) KDV dahil tutarlardır.
Tablolardaki katılım payları KDV'siz olup, belde belediyesi (BB) ya da köy tüzel kişiliklerine (KTK) tablolarda belirtilen bu tutarlar ödenecektir.

VI- BELEDİYE VE KÖY TÜZEL KİŞİLİĞİ KATILIM PAYLARI

Av turizmi kapsamında elde edilen gelirlerden, işbirliği yapılan belediye ve köy tüzel kişilikleri payları 2005-1 sayılı tamim doğrultusunda aktarılacaktır.

VII- BİRBİRİNE KOMŞU İKİ İL MÜDÜRLÜĞÜ SINIRLARINDA AV ORGANİZASYONU

Birbirine komşu iki il müdürlüğü sınırlarında, aynı izin belgesi ile yaban domuzu, çakal ve tilki av organizasyonunun yapılabilmesi için; av organizasyonunun yapıldığı ilk il müdürlüğünden alınacak avın sonucuyla ilgili bilgileri ayrıntılarıyla içerir yazısı doğrultusunda diğer komşu sadece bir ilde yaban domuzu, çakal ve tilki av organizasyonu yapılabilecektir.

VIII- AV TURİZMİ KAPSAMINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMA AMAÇLI İZİNLER

“Av ve Yaban Hayvanlarının ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik”, “Yaban Hayatı Koruma ve Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları ile İlgili Yönetmelik” ile “Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” kapsamında ve IV/5 maddesinde belirtilen mevzuat çerçevesinde av turizmi kapsamında avına izin verilen türler üzerinde bilimsel araştırma yapılabilecektir.
Anılan mevzuat hükümlerinin yerine getirilmesinden sonra yabancılar; çalıştığı kurumdan araştırma izninin onaylı örneği, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 44. maddesi kapsamında izin alarak Türkiye’ye getirdikleri yivli ve yivsiz av tüfeklerine ait silah taşıma ruhsatının onaylı örnekleri ile birlikte başvurularını Genel Müdürlüğe yapacak ve bilimsel araştırma amaçlı özel avlanma izin belgesi alabileceklerdir.
Av turizmi kapsamında avına izin verilen türler üzerinde bilimsel araştırma amacıyla üreme yeteneğini kaybetmiş, hastalıklı, sakat ve hatalı trofeli av hayvanlarının avına izin verileceklerden avlanma izin ücreti ve avlama ücreti alınmayacaktır.
Belgenin süresi, Türkiye’de görevli oldukları süre kadardır.

IX- KOTALARIN BELİRLENMESİ

Kotaların belirlenebilmesi amacıyla il müdürlüklerinden gelen envanter sonuçları ve bilgiler dikkate alınarak daha sonra değerlendirmesi yapılacaktır.

X- AVLANMANIN ve ÖZEL KARARLARLA GİRİLMESİNİN YASAKLANDIĞI SAHALARDA AVLANMA USUL VE ŞEKİLLERİ

1. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu (KAK) ile Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar:
KAK’nun 12. maddesinin 2. fıkrası gereğince Bakanlıkça tefrik ve tesis edilen;
a) Yaban hayatı koruma sahaları,
b) Yaban hayatı geliştirme sahaları,
c) Etrafı çitle çevrili yaban hayvanı üretme yerleri ve istasyonlarında ve av mevsimi içinde tescil edilerek Bakanlıkça ilan edilecek yeni sahalarda,
d) 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu kapsamında ilan edilen tabiatı koruma alanlarında,
e) Milli Parklarda (özel avlanma planı çerçevesinde av turizmi kapsamında yapılacak avlanmalar hariç),
f) Tabiat parklarında,
g) Av dönemi içinde tescil edilerek ilan edilecek yeni sahalarda,
h) 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen ve Merkez Av Komisyonu (MAK) kararının ekinde belirtilen ÖÇK bölgelerinde,
avlanmak yasaktır.
Ancak; yaban hayatı geliştirme sahalarında envanter sonuçları ve avlanma planlarına, ayrıca Milli Parklarda yapılacak özel avlanma planı sonucunda belirlenen kotalarla av hayvanlarının av turizmi kapsamında avlanmasına Genel Müdürlükçe izin verilebilir.
18.12.1981 tarihli ve 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve bu kanunun uygulanmasına ilişkin Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Yönetmeliği ile 15.7.1950 tarihli ve 5683 sayılı Yabancıların Türkiye'de İkamet ve Seyahatleri Hakkında Kanun saklı olup bu sahalarda ve av organizasyon başvurularından önce güvenlik birimleri ve mülki amirliklerle iletişim kurulduktan, onay alındıktan sonra av organizasyonları yürütülecektir.

2. MAK Tarafından Avlanmanın Yasaklandığı Sahalar

2007-2008 av döneminde il av komisyonlarınca önerilerek MAK tarafından yasaklanacak sahalarda, sadece yaban domuzu, tilki ve çakal avı ile envanter çalışmaları ve/veya avlanma planları çerçevesinde belirlenen av hayvanı türlerinin belirlenen kotalarla av turizmi kapsamında avlanmasına Genel Müdürlükçe izin verilebilecektir.

3. Avlanma Usul ve Şekilleri

Av organizasyonları, KAK ve MAK kararında belirtilen yasaklanan avlanma usul ve esasları ile yapılamaz.
Sürek avları; sadece sürek avı avlanma tarihleri arasında yaban domuzu ile çakal ve tilki av organizasyonlarında yapılacaktır. Diğer av hayvanlarının sürek avı ile avlanması yasaktır.
Yeme alıştırarak yaban domuzu av organizasyonları yapılabilecektir.
Acente ile avcıların görevlendirdiği av organizatörleri ve kılavuzlar, avlakta yaban domuzu ile çakal ve tilki sürek avı hariç av silahı ile dolaşamazlar.
İl müdürlükleri/mühendisliklerce verilecek izin doğrultusunda acente ve avcıların görevlendirdiği av organizatörleri ve kılavuzları, avlakta etüt ve belirleme çalışmaları yapabileceklerdir.

4. Avlanma Planı Tamamlanarak Tescil Edilen Örnek Avlaklarda Av Turizmi Kapsamında Av Organizasyonu:

Avlanma planları tamamlanarak tescil edilmiş ihalesi yapılıp alınmayan örnek avlaklar ve ihale edilmeyen tescil edilmiş örnek avlaklarda; hasat tablosu ile belirlenen yıllık hasat edilecek yaban domuzları av turizmi kapsamında avlanabilecektir.

XI- AVDA KULLANILACAK SİLAH, MERMİ ve AKSAMLARI ile SİLAH-MERMİ GEÇİCİ GİRİŞ BELGESİ

Yabancı uyruklu avcılar; 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine göre Türkiye’ye getirdikleri kendilerine ait yivli, yivsiz tüfekler, ok, yay ve bunlara ait aksamlarıyla avlanabilir, aynı Yönetmelik çerçevesinde getirdikleri mermileri avda kullanabilirler.
Yabancıların yivli/yivsiz av tüfeklerini Türkiye’de taşıyabilmeleri konusunda; 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümleri ile 11/9/1981 tarihli ve 2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun hükümleri saklıdır.
Yabancı avcının getireceği av silahının cins, namlu sayısı, seri numarası, çap ve mermi sayısını içerir bilgiler, başvuru sırasında bildirilecektir. Yabancı turist avcılar, 6136 sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 42. maddesi kapsamında; giriş kapısındaki emniyet makamlarınca düzenlenen “Silah ve Mermi Geçici Giriş Belgesi” ile kayıt altına alınan kendilerine ait silah, aksamı ve mermilerle avlanabilirler.
Yabancı uyruklu avcılar tarafından Türkiye’ye geçici olarak sokulan ok ve yayların, yivli ve yivsiz av tüfekleri ile aksamlarının ve sarfedilmeyen mermilerinin yabancı avcılar tarafından 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmelik çerçevesinde Türkiye’den çıkarılması zorunludur.

XII- KOTA BAŞVURULARI

A. YERLİ AVCI BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRME

1. Başvurular:
a- Kota Başvuruları:
Başvurular, karaca dışındaki av hayvanları için 2 Nisan-29 Haziran 2007, karaca için 26 Şubat-30 Nisan 2007 tarihleri arasında yapılacaktır.
Başvurular, avcılık belgesi/süresi geçmemiş av tezkeresi ve yivli/yivsiz tüfek ruhsatlarının onaylı örnekleri ile “Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in (Yönetmelik) Ek-6’sında yeralan başvuru formuyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av ve Yaban Hayatı Dairesi Başkanlığı (Genel Müdürlük) Söğütözü Caddesi No:14/E 16. Kat A Blok 06560 Balgat/Ankara adresine posta ile yapılacaktır.
Bundan önceki yıllarda yapılan başvurularda süresi geçmemiş av tezkeresi ile yivli/yivsiz tüfek ruhsatlarının onaylı örneklerini (süresi sona erenler hariç) gönderen avcılardan anılan belgeler istenmeyecektir.
Avcılık belgelerinin 2007 yılına ilişkin vize edilmiş onaylı örneklerinin gönderilmesi zorunludur. 2008 yılı içinde verilecek izinlerde 2008 yılı harcının yatırılmış olması zorunludur.
Başvurularda birden fazla avlak tercih edilmesi durumunda, tercih sıralaması rakamla aynı başvuru formunda belirtilecektir.
Postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate, faksla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Yerel avcıların, hem yerel hem de yerli avcı kotalarına başvurması durumunda; yerel avcı başvuruları öncelikli olarak dikkate ve değerlendirmeye alınacaktır.
Başvurularda, iletişim numaraları (adres-telefon-faks; gerekiyorsa mobil, e-mail) mutlaka belirtilecektir.

b- Başvuru Şekli:
Yerli avcılar, her avlak için kişisel ya da acente aracılığıyla başvuru yapabilecektir.

c- Vekaletname ile Başvuru:
Yerli avcıların acentelerin organizasyonu ile avlanmak istemeleri ve başvurularını acente aracılığıyla yapmak istemeleri durumunda; Yönetmeliğin 16. maddesinde belirtilen belgeler ile birlikte, avlanma izninin alınmasında, av organizasyonunun yürütülmesinde, avlanma izin ve avlama ücretleriyle ilgili iş ve işlemlerin yapılmasında, acentenin yetkili kılındığına ilişkin avcı tarafından ait olduğu av yılı için verilmiş noter onaylı vekaletnamenin gönderilmesi zorunludur.

2. Başvuruların Değerlendirilmesi:

a- Asıl ve Yedek Kota Tahsisleri:
Kotalar, asıl ve yedek olarak belirlenir.
Kotaların boş kalması durumunda, başvurular mevcut kota durumu dikkate alınarak değerlendirilir.
2006-2007 av yılında tahsis edilen kotayla av hayvanını avlayan ya da yaralayan yerli avcılar ile Yönetmeliğin 19 ve 22. maddeleri kapsamında yabancı avcılık belgesi alan yabancı avcılara kotalar, kotaların boş olması durumunda tahsis edilecektir. Bu avcıların başvuruları kura çekimine dahil edilerek sırası belirlenecek ve kotanın boş olması durumunda değerlendirmeye alınacaktır.
Avcıya, aynı tür için değişik avlaklarda birden fazla kota çıkması durumunda, öncelikli olarak bir önceki av yılında av hayvanını avlayan ya da yaralayan yerli avcılar ile yabancı avcılık belgesi alan yabancı avcılara kotalar tahsis edilecek, bundan sonra da boş kota olması durumunda avlak tercih sıralamasına göre ikinci kotası tahsis edilebilecektir.
Yerli avcı kotasının boş olduğu sahalarda, avcıların ikinci tercihinden başlayarak diğer tercihleri dikkate alınarak ikinci izin verilebilecektir.

b- Kota Tahsislerinin Bildirimi:
Kota tahsisleri; karaca dışında dışındaki av hayvanları için 01 Temmuz 2007; karaca için 01 Mayıs 2007 tarihlerinden sonra avcılara/acentelere bildirilecektir.

c- Değerlendirilmeyecek Başvurular:
Yerli avcıların her bir avlağa, hem kişisel hem de acente aracılığı ile birlikte başvurması durumunda değerlendirme dışı tutulacaktır.


d- Tahsis Edilen Kotaların Kullandırılması:
Yerli avcı adına acentelere tahsis edilen kotalarla, sadece kota tahsis edilen avcılar avlanabilecektir.

e- Yaban Domuzu İzin Belgelerinin Düzenlenmesi:
Avlanma izin ücreti ve avlama ücretinin yatırıldığına ilişkin dekont aslının başvuru formuyla birlikte gönderilmesinden sonra yerli avcılara özel avlanma izin belgesi düzenlenecektir.

f- Kota Tahsislerinde Resmi Bildirim:
Kişisel ya da acente aracılığıyla tahsis edilecek kotalara yapılan başvuruların uygun bulunduğunu içerir resmi yazıda belirtilen tarihe kadar avlanma izin ücretine ilişkin dekont aslının gönderilmesinden sonra özel avlanma izin belgesi düzenlenecektir.
Avlanma izin ücretine ilişkin dekont aslının resmi yazıda belirtilen tarihine kadar gönderilmemesi durumunda özel avlanma izni verilmeyecek ve bu kotalar sıralamadaki yedek avcılara tahsis edilecektir.

g- Organizasyon Yoğunluğunda Avlanma İzni:
Bir avlakta, aynı zaman aralığında kaç avcı ya da acenteye izin verileceği Genel Müdürlükçe belirlenecektir.

h- Envanter Çalışmalarında Avlanma İzni:

İstemde bulunulan avlanma tarihlerinin envanter çalışmalarının yapıldığı tarihlere rastlaması durumunda, avlanma izni il müdürlüğünün onay vermesi durumunda verilir ve avlanma tarihleri acente/avcı bilgilendirilerek değiştirilir. Envanter tarihleri il müdürlüklerince Genel Müdürlüğe ve gerekli görüldüğünde acentelere bildirilecektir.

ı- Yerel Avcı Kota Tahsisi:
Avlağın bulunduğu ilçe/ilçeler dahilinde oturanlara tahsis edilecektir.
Yerel avcı kotasıyla avlanmak isteyen yerel avcılar; avcılık belgesi/süresi geçmemiş av tezkeresi ve yivli tüfek ruhsatlarının onaylı örnekleri ile son 3 yıldan beri ilçede oturduğunu içerir ikamet tezkeresi (yazlık hariç), su/elektrik faturası ve nüfus cüzdanı örneğiyle birlikte il müdürlüklerine başvuracaktır.
İl müdürlükleri, yerel avcı kotasından yararlanmak isteyen yerli avcıların belgelerini inceledikten ve durumu belirledikten sonra uygun olanları (sadece “avcı, yerel avcı kotasından yararlanabilir” açıklaması yeterlidir) Genel Müdürlüğe bildirecektir.
Yerel avcı kotalarına başvuru olmaması ya da kotanın boş olması durumunda bu kotalar, yerli avcılara uygulanan ücretlerle yerli avcılara; yabancı avcılara uygulanan ücretlerle yabancılara tahsis edilir.
İl müdürlüğü dahilinde verilen kotalar için yerel avcıların il dahilinde ikamet etmeleri esas alınır ve başvurular yukarıda açıklanan kurallarla yapılır.

B. AV TURİZMİ İZİN BELGELİ ACENTELERİN YABANCI AVCI KOTA BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRME

a- Kota Başvuruları:
Acenteler, kotası tahsis edilecek sahalar için yabancı avcı kota tahsis başvurularını, karaca için 1 Mart 2007-28 Nisan 2007; diğer av hayvanları için 1 Mart 2007- 15 Mayıs 2007 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe postayla yapacaktır.

b- Tahsis Edilecek Kotalar:
Acentelere saha bazında tahsis edilecek kotalar; sahanın büyüklüğüne göre her sahada av organizasyonu düzenleyebilecek acente sayısı, avcı güvenliği, av organizasyonlarının rahat yürütülmesi ve her saha için belirlenen kotalar dikkate alınarak Genel Müdürlükçe tahsis edilecektir. Acenteler, her avlak için belirlenmiş kota kadar başvuru yapabilecektir.

c- Tahsislerin Bildirimi ve İşlemleri:
Genel Müdürlük tahsis edilecek kotaları acentelere bildirecek ve belirlenecek bir tarihe kadar avlanma izin ücretlerine ilişkin dekont asıllarının gönderilmesini isteyecektir.
Avlanma izin ücretlerine ilişkin dekont asıllarının belirtilen tarihe kadar gönderilmemesi durumunda bu kotalar talepleri karşılanamayan diğer acentelere tahsis edilecektir.
Bundan sonra da boş kota olması durumunda bu kotalar, acentelere bağlı olmaksızın avlanacak yabancı avcılık belgesi sahibi yabancı avcılara ve kişisel başvuruda bulunan yerli ya da yerel avcılara kullandırılabilecektir.

B. AV TURİZMİ İZİN BELGELİ ACENTELERİN YABANCI AVCI KOTA BAŞVURULARI VE DEĞERLENDİRME

a- Kota Başvuruları:
Acenteler, kotası tahsis edilecek sahalar için yabancı avcı kota tahsis başvurularını, Karaca için 1 Mart 2007-28 Nisan 2007; diğer av hayvanları için 1 Mart 2007- 15 Mayıs 2007 tarihleri arasında Genel Müdürlüğe postayla yapacaktır.

b- Tahsis Edilecek Kotalar:
Acentelere saha bazında verilecek kotalar; sahanın büyüklüğüne göre her sahada av organizasyonu düzenleyebilecek acente sayısı, avcı güvenliği, av organizasyonlarının rahat yürütülmesi ve her saha için belirlenen kotalar dikkate alınarak Genel Müdürlükçe tahsis edilecektir. Acenteler, her avlak için belirlenmiş kota kadar başvuru yapabilecektir.

c- Tahsislerin Bildirimi ve İşlemleri:
Genel Müdürlük tahsis edilecek kotaları acentelere bildirecek ve belirlenmiş bir tarihe kadar avlanma izin ücretlerine ait dekont asıllarının gönderilmesini isteyecektir.
Avlanma izin ücretlerine ilişkin dekont asıllarının belirtilen tarihe kadar gönderilmemesi durumunda bu kotalar talepleri karşılanamayan diğer acentelere tahsis edilecektir.
Bundan sonra da boş kota olması durumunda bu kotalar, acentelere bağlı olmaksızın avlanacak yabancı avcılık belgesi sahibi yabancı avcılara ve kişisel başvuruda bulunan yerli ya da yerel avcılara kullandırılabilecektir.

C. DEVLET MİSAFİRİ VE DİPLOMATİK KİMLİK SAHİBİ YABANCI AVCILARA AYRILAN KOTALAR İÇİN BAŞVURULAR

Devlet misafiri ve diplomatik kimlik sahibi yabancı avcılara ayrılan kotalar için son başvuru tarihi 14 Eylül 2007 tarihidir. Bu kotalara başvuru olmaması ya da boş kota olması durumunda nasıl değerlendirileceği Genel Müdürlükçe belirlenecektir.

D. BATI TRAKYALI TÜRKLER VE PEMBE KART SAHİPLERİNE AYRILAN KOTALAR İÇİN BAŞVURULAR

Yabancı avcılık belgesi almış Batı Trakyalı Türkler ve pembe kart sahiplerine ayrılan kotalar için başvurular; II. maddenin A/1 bendindeki madde kapsamında yapılacaktır.

XIII- GENEL KURALLAR

1. AVCI/ACENTE TARAFINDAN UYULACAK İLKELER

a- Dekontta Yeralacak Bilgiler:
Ödenen ücretlerin kime ait olduğunun ve ne amaçla yatırıldığının bilinmesi/belirlenmesi amacıyla; avlanma izin ücreti ve avlama ücretine ilişkin dekontlardaki açıklama bölümüne; avlanma izin ücreti için “M.Uyanık/Acente-Çoruh YHGS-Y.keçisi A.izin ücreti-150 YTL.” ve avlama ücreti için “1999 nolu GAB/ÖAİB-Avlama ücreti-500 YTL.” her iki ücretin birlikte yatırılması durumunda “Victorious Awake-Malatya-Y.domuzu ücretleri-1000 YTL.” örneklerinde olduğu gibi avcının adı-soyadı/acentenin adı, avlak adı, ücretin türü, av hayvanı türü, ücret miktarı bilgileri yeralacaktır.
Bu dekontların bir örneğinin il müdürlüğüne gönderilmesi/bilgi verilmesi zorunludur.
Birden fazla avcı için yatırılacak ücretler için ise, “10 avcı-Malatya-Y.domuzu ücretleri-9500 YTL.” şeklinde açıklama yapılacaktır.

b- Avcılık Belgesi/Ruhsatı Harcı ile Avlanma İzin Ücreti ve Avlama Ücretinin Yatırılması:
492 sayılı Harçlar Kanunu’nun 127. maddesi gereğince, av organizasyonunun yapılacağı yıla ilişkin avcılık belgesi/ruhsatı harcının ödendiğine ilişkin makbuzun aslı ile avlama ücreti (kota verilen türler hariç) ve avlanma izin ücretinin yatırıldığına ilişkin dekontun aslının Genel Müdürlüğe gönderilmesi durumunda başvurular değerlendirilecektir.

c- Başvuru Formuyla Birlikte Dekont Aslının Gönderilmesi:
Yaban domuzu av organizasyonları için; avlanma izin ücreti ve avlama ücretinin yatırıldığına ilişkin dekontun aslının başvuru formuyla birlikte Genel Müdürlüğe gönderilmesinden sonra geçici avcılık belgesi düzenlenecektir.

d- Örnek Avlak İşleticisinin Örnek Avlağın Bulunduğu Orman İşletme Müdürlüğü İçinde Yapacağı Yaban Domuzu Av Organizasyonu için Ücretlerin Yatırılması:
Yaban domuzu avlanma izin ücretleri peşin yatırılıp, başvuru ile birlikte dekont asılları gönderilir.
Örnek avlak için izin verilip, örnek avlağın bulunduğu orman işletme müdürlüğü dahilinde av organizasyonun yapılması durumunda, örnek avlağın dışına çıkan her avcı için avlama ücretleri, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine dayanılarak tahakkuk ettirilir ve işletmeci de bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde öder.

e- Bir İzin Belgesi ile İzin Verilecek Orman İşletme Müdürlüğü (OİM) Sayısı:
Bir izin belgesi ile sadece bir il müdürlüğü içindeki en fazla 4 OİM. için yaban domuzu, çakal ve tilki av organizasyonlarına izin verilecektir.

f- Ücret Geri Ödemesi:
Kota verilmeyen av hayvanlarına ilişkin av organizasyonunun avcının/acentenin mazeretini kanıtlaması ya da il müdürlüğünün hava koşullarının av organizasyonunun yapılmasını engellediğini içerir yazısı ile ilgili makamlarca alınan güvenlik önlemleri dışında avlanma izin ücretleri ve avlama ücretleri aynı ya da başka bir yerli veya yabancı avcı için ve başka tarihlerde kullanılamaz, geri ödenmez.
Kota tahsis edilen av hayvanlarına ilişkin avlanma izin ücretleri, güvenlik önlemleri dışında aynı ya da başka bir yerli veya yabancı avcı için ve başka tarihlerde kullanılamaz, geri ödenmez.

g- İl Müdürlüğü Yetkilileri/Mühendisleri İletişim:
Av organizasyonunun başarıyla yürütülmesi ve sonuçlandırılması amacıyla av organizasyonunun başlangıç tarihinden önce, av organizasyonuyla ilgili iş ve işlemler ile bakanlık personelinin görevlendirilmesi amacıyla il müdürlüğü yetkilileri/mühendisleriyle mutlaka iletişim kurulacaktır.

h- Avlaktaki Mevki Seçimi-Uzlaşma:
Bir sahada aynı tarihlerde birden fazla av organizasyonunun olması durumunda avlaktaki mevki seçimini, il müdürlüğü yetkilisi/mühendisi belirleyecek ve uzlaşma sağlanacaktır.

ı- Sorumlu Tutulma:
Bakanlık personeli, av hayvanının istenilen nitelikte avlanamamasından ya da cezalı avlanmasından sorumlu tutulamaz.

i- Belirleyici Sembol ve Kıyafet:
Yaban domuzu sürek avlarında güvenlik amacıyla, avcı ya da acentenin görev verdiği kişiler, belirleyici sembol ve kıyafet giyeceklerdir.

j- Kotanın Yeniden Kullanımı-Mazeretin Kanıtlaması:
Acente aracılığıyla acente kotası ile avlanacak avcıların av hayvanını avlayamaması durumunda aynı kota; avlanma izin ücretinin yatırılması koşuluyla aynı avlakta ikinci kez yeniden kullandırılabilir.
Kota ihalesi yapılan sahalarda bir kotaya ne kadar izin verileceği şartname ve sözleşmelerinde belirtilir.
Yerli avcılar ile Yönetmeliğin 19 ve 22. maddeleri kapsamında yabancı avcılık belgesi verilen yabancı uyruklu avcılar, kendilerine tahsis edilen kotalarla av hayvanını avlayamamaları durumunda aynı kota; avlanma izninin bitim tarihinden itibaren on gün içinde talepleri doğrultusunda avlanma izin ücretini yeniden ödemeleri koşuluyla aynı avlak için ikinci kez 30 gün içinde (on günlük ödeme zamanı hariç) avlanmak koşuluyla yeniden kullandırılabilir.
Av organizasyonunun avlanma tarihi başlangıcından önce iptal edilmesi durumunda, avcının mazeretini kanıtlaması koşuluyla aynı kota avlanma izin ücreti alınmadan talep edilecek ikinci bir tarihte yeniden kullandırılabilir. Bu amaçla acente/ avcı avlağın bağlı olduğu il müdürlüğüne başvurarak av organizasyonunun iptal edildiğini bildirir.
İl müdürlüklerinden avın sonuçlandığını içerir yazı gelmediği sürece aynı kotaya yapılacak yeni talepler değerlendirilmeyecektir.

k- Avlanma Tarihi Değişiklikleri:
Avcı/acenteler, avlanma tarihlerinde yapacakları değişiklikler hakkında önceden il müdürlüğünün birimlerine bilgi verecek, sonra da Genel Müdürlükten avlanma değişikliğini talep edeceklerdir.
Aynı tarihlerde talep edilen birçok av organizasyonunun olması durumunda, avlağın durumu göz önüne alınarak avlanma tarihlerinde değişiklik yapılabilecektir.

l- Genel Müdürlükten Bilgi Alınması:
Aynı tarihlerde talep edilen birden fazla av organizasyonunun yaban domuzu av organizasyonunu güçleştirmesi durumu gözetilerek, Genel Müdürlükten bilgi alındıktan sonra yaban domuzu av organizasyonu izinleri için başvuru yapılacaktır.

m- Kotanın Devredilmesi:
Acenteler/avcılar, aldıkları kotaları devredemez, bir başka yerli ya da yabancı avcıya kullandıramaz.

n- Yardımcı Olunması:
Avcı/acente; ilgili belgelerin düzenlenmesi, alınması, iletilmesi ile av hayvanının trofe niteliğinin kayıt altına alınmasında Bakanlık personeline yardımcı olacaktır.

2. İL MÜDÜRLÜKLERİ/İLGİLİLER TARAFINDAN UYULACAK İLKELER

a- Zamanında ve Tam Olarak Yatırılmayan Avlama Ücretleri:
Zamanında ve tam olarak yatırılmayan avlama ücretleri için, mevzuat hükümleri doğrultusunda takibi ve gereği yapılacaktır.
Zamanında ve tam ödeme yapmayan avcı/acenteler, Genel Müdürlüğe bildirilecektir.

b- Belde Belediyesi ve Köy Tüzel Kişiliği Katılım Payı/Ödeme:
Avlaklara mülki sahasının bulunduğu 2005-1 sayılı tamimin I. maddesi kapsamında belirlenen, koruma, üretim, bakım ve avcılığın düzenlenmesi karşılığı işbirliği yapılmasında yarar görülen belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleriyle yapılacak işbirliğine ilişkin hükümler; il müdürlüklerince bir av yılını kapsayacak şekilde, örneği tamimin Ek:3’nde yer alan ve avlakların özelliklerine göre uygun ek maddeler içerebilecek işbirliği protokolü ile belirlenecektir.
Katılım payları, protokolün imzalanması ve protokol hükümlerine uyulması durumunda ödenecektir. Protokol hükümlerine uyulmaması durumunda protokol iptal edilecektir.
2005-1 sayılı tamimin VII. maddesinin (c) bendi kapsamında belirlenen ve Ek-5 ve 15 arasındaki cetvellerdeki avlama ücretlerinden verilecek katılım payları, Çevre ve Orman Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının 81 İl Valiliğine gönderdiği 21.11.2006 tarihli ve B.18.0.İMİ.0.00.02/012/5103 sayılı talimatları doğrultusunda döner sermaye işletmesi hesaplarına alınarak, belde belediyesi ve köy tüzel kişilikleri tarafından önceden açılmış tüzel kişilik banka hesaplarına ödemenin yapılmasını izleyen 15 gün (onbeş) içinde aktarılacaktır.
Avlanma izin ücretlerinin tamamı Bakanlığa aittir. Bu ücretlerden katılım payı ödenmez.
Av hayvanının avlandığı yerin hiç bir belde ya da köy mülki hudutları içerisinde yer almaması durumunda avlama ücretinin tamamı, Bakanlık hesaplarına gelir olarak kaydedilecektir.
Acente/avcılar tarafından ödenen katılım paylarının il müdürlüklerince işbirliği yapılan hak sahibi belde ya da köylere zamanında ödenmemesi, eksik ödenmesi veya hiç ödenmemesi durumunda görevliler sorumlu tutulacaktır.

c- Av Hayvanının Avlanamaması:
Av hayvanının avlanamaması durumunda katılım payı ödenmeyecektir.
Av organizasyonunun iptal edilmesi durumunda katılım payı ödenmeyecektir.

d- Hasat Tablosu:
Örnek avlağın avlanma planındaki yıllık hasat tablosu ile belirlenen avlanacak yaban domuzu sayısı (yavru-ergin), örnek avlak işleticisi ve il müdürlüğü yetkililerince izlenerek, Genel Müdürlüğe gönderilecek av bildirim formlarına not düşülerek hasat tablosuna göre kalan yaban domuzu sayısı belirtilecektir.

e- Yabancı Avcılık Belgesi:
Yönetmelik kapsamında Genel Müdürlükçe verilen “Yabancı Avcılık Belgesi”nin bir örneği il müdürlüklerine gönderilecektir.
Avcıların sahip oldukları avlanma koşullarının belirtildiği belge, tek başına avlanma belgesi niteliği taşımaz.


f- Yaralanan Av Hayvanı:
Ateş edilip yaralanan av hayvanının başka yerleşim yerindeki avlakta bulunması ya da avlanması durumunda, ateş edilen ilk yer neresi ise o yerleşim biriminde avlanmış sayılacaktır.

g- Avlanan Av Hayvanları için Trofe Belirleme ve Bulundurma ile Trofe İhraç Sertifikası:
“Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelik”in 56. maddesi ile “Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in 51. maddesi kapsamında, “Trofe Belirleme ve Bulundurma ile İhraç Sertifikası”nın düzenlenmesi ve ilgililer tarafından elde edilmesi zorunludur.
Bu sertifika, il müdürlüğü yetkilileri/mühendislerince imzalanarak mühürlenecektir.
Bilgisayar olmaması durumunda el yazısıyla okunaklı ve tükenmez kalemle düzenlenecek “Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizmi Kapsamında Avlanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in Ek-15’inde yeralan form, kapağın içine konularak ilgiliye verilecektir.
Bu belgenin av organizasyonu sonrasında iletilmesinin mümkün olmadığı durumlarda avcı ya da acenteye gönderilebilecektir. Avcı ya da acente tarafından tercih etmesi durumunda karşıdan ödemeli yöntemle gönderilebilir.
Sertifikaya numara, 001’den başlayıp trafik kodu ya da il ismi yazılacaktır. (Gidengelmez/ Akseki-Antalya’da yapılan av organizasyonu için 001-07 ya da 001-Antalya gibi)

h- Kaldırılan Uygulamalar:
Daha önceki av dönemlerinde uygulanan günlük ava katılma bedeli ve boş atış uygulaması kaldırılmıştır.

ı- Av Turizmi Kapsamında Yapılan Avlanmalarda Av Sırasında Sarf Edilen Mermilerle İlgili Bilgi Formu

Form, Bakanlık görevlisi tarafından iki nüsha olarak düzenlenecektir.
Form, sadece yabancı avcılar için düzenlenip bir örneği acenteye/yabancı avcıya verilecektir.
Yabancı uyruklu avcıların, “Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik”in 46. maddesinde kapsamında belirtilen av sırasında sarfedilen mermileri içerir bilgilerin yer aldığı, Yönetmeliğin 46. maddesi kapsamında düzenlenen formun, gümrük kapılarındaki Emniyet makamlarına vermeleri zorunludur.

i- Kimlik ve Pasaport:
Olumsuz durumları yok etmek amacıyla yerli avcının sadece kimlik bilgisi ve yabancı avcının pasaportu kontrol edilerek, izin belgelerindeki avcılar olup olmadıkları belirlenecektir.
İzin belgelerinde yazılı olmayan avcılar ava alınmayacaktır.

j- Gönderilecek/Gönderilmeyecek Belgeler:
İl müdürlüklerince av organizasyonunun sonuçlandığı tarihi izleyen 5 (beş) işgünü içinde günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesine dayanarak hazırlanacak av bildirim formları; avcı/acenteye ve av organizasyonunun izin bitim tarihinden sonraki en geç 15 (onbeş) gün içinde Genel Müdürlüğe gönderilecektir.
Av bildirim formu ile birlikte Genel Müdürlükçe istenmediği sürece “Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi”, “Av Turizmi Kapsamında Yapılan Avlanmalarda Av Sırasında Sarf Edilen Mermilerle İlgili Bilgi Formu” ve “Nakliye Tezkeresi” gönderilmeyecektir.
Evraklar, dikkatli bir şekilde eksiksiz olarak düzenlenecek, yanlışlık yapılması durumunda altına not düşülerek açıklama yapılacaktır.

k- Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi:
Bakanlık görevlisi, günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesini av organizasyonunun gerçekleştirildiği her günü içerecek şekilde her bir avcı için ayrı ayrı düzenleyecek, acentenin görevlendirdiği av organizatörü, ava katılan yerli/yabancı avcıya (bağımsız olarak avlanacak) imzalatacaktır. Bir nüshası avcı/acenteye verilecektir.
Günlük avlanma raporu ve ödeme taahhütnamesinde avlanan av hayvanının trofe nitelikleri (sağ-sol boynuz/diş uzunlukları, çatal sayısı, yaş, ağırlık, deri/post uzunluğu, trofe-canlı ağırlığı) vb. not yazılarak ayrıntılı olarak belirtilecektir.

l- Organizasyon Sonucunun Bildirilmesi:
Kota ile avlanmasına izin verilen av hayvanının avlanamaması durumunda, yeniden avlanma izin ücretinin yatırılması koşuluyla avcı/acentenin tekrar izin alabilmeleri için, organizasyon sonuçlarının Genel Müdürlükçe bilinmesi gerekmektedir. Bu amaçla, en kısa sürede sonuç, 0312 287 11 78 numaralı faksla bildirilir.
Avın iptal edilmesi, il müdürlüklerinin yazısı temel alınarak belirlenir. İl müdürlükleri, avın avlanamadığıyla ilgili av bildirim formunu ya da günlük avlanma raporunu, en kısa sürede içinde Genel Müdürlüğe bildirecektir.

m) Tekrar Bildirim:
İl müdürlükleri, ücretleri peşin yatırılan ve tekrar yeni bildirimle ücret tahsilinin olmayacağı av organizasyonlarına ilişkin bildirim ile avlanma izin ücretinin peşin yatırıyor olmasından ötürü, ödeme ile ilgili acenteye/avcıya tekrar bildirim yapmayacaktır.
n) Trofe ve Etin Avlaktan Çıkarılması:
Avlanan av hayvanının trefe ve eti, paketlenip/poşetlendikten sonra kapalı durumda avlaktan çıkarılıp, sonrasında da kapalı olacak şekilde taşınacaktır.

o) İzin Belgelerinin İl Müdürlüklerince Düzenlenmesi:
Avlak işletmeciliğine geçişi hızlandırmak amacıyla, av organizasyonlarıyla ilgili iş ve işlemlerin zamanında yapılabilmesini sağlamak üzere izin belgelerinin il müdürlüklerince düzenlenmesinde fayda görülmektedir.

p) Matbu Evraklar:
Av organizasyonlarında kullanılan “Nakliye Tezkeresi”, “Av Turizmi Kapsamında Yapılan Avlanmalarda Av Sırasında Sarf Edilen Mermilerle ilgili Bilgi Formu”, “Günlük Avlanma Raporu ve Ödeme Taahhütnamesi” Avlanan Av Hayvanları için Trofe Belirleme ve Bulundurma ile Trofe İhraç Sertifikası” ve “Sertifika Kapağı” matbu evraklarının Genel Müdürlükçe basımı yapılmadığından il müdürlüklerince bastırılacaktır.

r) Av Turizmi ile ilgili Bilgi ve Dokümanlar:
Av turizmi uygulamaları ve bununla ilgili dokümanlar www.milliparklar.gov.tr” internet adresindeki bilgi sitesi ve kurumsal linkinin altında bulunan intranet alanında yeralacaktır.

XIV- AVLAMA ÜCRETLERİNDE İNDİRİM

Devlet ve genel avlaklarda acentelerin 2007-2008 av yılında yapacakları yaban domuzu av organizasyonları için Bakanlığımıza ödediği avlama ücretlerinin:
100.001,00-150.000,00 YTL. arasındaki 49.999,00 YTL.’lik kısma % 20,
150.001,00 YTL.’nın üzerinde olan her 1 YTL.’lik gerçekleşmelerine % 30 oranında indirim yapılacaktır.
Bu indirimler, acentelerin ödedikleri yaban domuzuna ilişkin avlama ücretlerini içerir durumu belirten (izin belge numarası, avcının adı, ödenen miktar) çizelgenin Genel Müdürlüğe sunulması durumunda, sonraki izinlerde uygulanacaktır.
Bu indirim oranları, avlanma izin ücreti ve ihale ücretleri için uygulanmayacaktır.

XV- T.C. UYRUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMA YAPACAK KİŞİLER

Av turizmi kapsamında avına izin verilen türler üzerinde bilimsel araştırma yapacak T.C. uyruklu kişilerin talepleri, Genel Müdürlükçe değerlendirilecektir.
Türkiye Cumhuriyeti uyruklu bilimsel araştırma yapacak kişiler başvuruları;
1- Çalıştığı kurumdan alınacak araştırma izninin onaylı örneğini,
2- 4915 sayılı Kanunun geçici 1. maddesi hükümleri saklı kalmak üzere Türk makamlarından aldıkları yivsiz tüfek ruhsatnamesinin onaylı örneğini,
3- 6136 sayılı Kanun ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 44. maddesi kapsamında aldıkları yivli av tüfeğine ait silah taşıma ruhsatının onaylı örneğini
başvuru belgesine ekleyerek Genel Müdürlüğe yapacak ve bilimsel araştırma amaçlı özel avlanma izin belgesi alacaklardır.

XVI- ÖZEL AVLAKLARDA AVLANMA

Özel avlaklarda avlanma; “Avlakların Kuruluşu, Yönetimi ve Denetimi Esas ve Usulleri ile İlgili Yönetmelik” ve bu yönetmelik kapsamında MAK ile belirlenir.

XVII- TAZMİNAT BEDELLERİ

Avlanma izin belgelerinde, avına izin verilen av hayvanının kotasından fazlasının avlanması durumunda; her av dönemi için Bakanlık Oluru ile belirlenen tazminat bedelleri uygulanacaktır. Yabancı avcılara, yerli avcılar için belirlenen bedellerin 5 katı uygulanacaktır.
4915 sayılı Kanunun 25. maddesi kapsamında geçici avcılık belgesinde kayıtlı türler ve yerler dışında avlanan yabancı uyruklu kişiye 8455,00 YTL. idari para cezası uygulanacaktır.

Hiç yorum yok: